Likvidace odpadů

Společně s likvidací odpadů dále zajišťujeme níže uvedené činnosti:

Nakládání s odpady, skládkování

Doprava a zemní práce

Zpracování odborných posudků

Zpracování laboratorních rozborů

Poradenská činnost v oblasti operačních programů a zpracování žádosti o dotace

Využití obnovitelných zdrojů k úspoře financí

Zaměřujeme se přímo na zákazníka, jeho potřeby, finanční možnosti a hlavně spokojenost.

Odborné posudky:

Skládkování – výběr vhodných lokalit pro založení skládky, zakládání skládek a jejich provoz, posouzení vlivu skládek na životní prostředí, skládkování a yužívání popílků, aktualizace stávající legislativy atd.

Rekultivace – uzavírání a rekultivace skládek, složišť, výsypek, lomů, lokalit se starou ekologickou zátěží apod.

Odbahňování – terénní průzkumná činnost, stanovení množství kalů a technologie těžby, nakládání, manipulace a ukládání sedimentů, kalů a jejich využití aj.

Laboratorní rozbory:

Na základě Vašich požadavků provádíme laboratorní rozbory:

  • Rozbory vytěžených zemin a hlušin včetně sedimentů z vodních nádrží a toků dle Přílohy č. 9 zákona 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona č. 9/2009 Sb.
  • Rozbory odpadů dle Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
  • Rozbory odpadů dle Vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
  • Rozbory zeminy dle Vyhlášky č. 13/1994 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Rozbory půd a sedimentů dle Vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě
  • Rozbory odpadů dle Vyhlášky MŽP a MZ ČR č. 376/2001 Sb. ve znění č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Kontaktujte nás

GEORAP s.r.o.

Na Fidlovačce 505/2

140 00 Praha 4

E-mail: georap@georap.cz
Mobil: +420 607 404 607, +420 603 549 170